โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
Back office
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564  นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด  ได้กำหนดนโยบายและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน  แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงกำหนดแนวทางถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิต 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 4.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  5. กรณีพบการทุจริตและเดินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

และในโอกาศนี้ได้ประกาศให้ทราบถึงการวางนโยบายการไม่รับของขวัญของรางวัล

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565  ณ เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตาม ... นายดำรงชัย เจียดประโคน (สท.ตุ้ย) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวด นายโกสินทร์ งึมประโคน เจ้าพนักงานเทศกิจ และเจ ...
ในวันที่ 12 เมษายน 2565 นายเทอดศักดิ์ ประจิตรานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด และจ่าเอกบุญเรือง ปุยะติ หัวหน้ ... นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด มอบหมายให้ จ่าเอกบุญเรือง ปุยะติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบ้านกรวด ฉบับที่ 8 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 
     

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา 
     

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต 
      ในวันที่ 24  ธันวาคม 2564 นายเฉลิมพล  นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด ได้ดำเนินก...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางบ้านไทร...     จำนวนผู้เข้าชม 3943 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคูเมือง ม. 6 - บ้านโกรกมะ...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหิน...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ...     จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ป...     จำนวนผู้เข้าชม 59 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ...     จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำ ขนาด ...     จำนวนผู้เข้าชม 69 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
   ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 4)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 2)
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเยือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางบ้านไทรทอง หมู่ที่ 9 ไปลำสะแทด ตำบลหน
   ประกาศราคากลางโครงซ่อมแซมผิวถนน Asphltic Concrete สายบ้านกระเบื้องนอก-บุ่งเบา หมู่ที่ 4 ตำบลกระเบื้องนอก
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านนายพัก-โรงเรียนท่าเยี่ยม บ้านพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลกระเบื้องนอก
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านโนนละกอ-บ้านโนนเพชร บ้านโนนละกอ หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้องนอก
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้เสนอราคา ซื้อวัสดุสำนังาน จำนวน 15 รายการกองช่าง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่อง จ้างตรวจเช็คและซ้อมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องประกาศใข้ข้อบัญญัติงบระมาณรายจ่าย ประจำปีงบระมาณ 2566
ข่าวย้อนหลัง
 
ผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
DDDD
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.65.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,499

social network
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067
Email : saraban@bankruatcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.