ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก     คู่มือสำหรับประชาชน 
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน  
     การขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 2เปิดอ่าน
     การขออนุญาตจัดตั้งตลาดประเภทที่ 1เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา21เปิดอ่าน
     การขอเลขที่บ้านประเภททะเบียนบ้านชั่วคราวเปิดอ่าน
     การขอเลขที่บ้านเปิดอ่าน
     การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำอปท.เปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของเปิดอ่าน
     การขอรับการสงคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเปิดอ่าน
     การขอเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเปิดอ่าน
     การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดประเภท 1เปิดอ่าน
     การขอต่อใบอนุญาตจัดตลาดประเภทที่ 2เปิดอ่าน
     การแก้ไขรายการบ้านกรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกันเปิดอ่าน
     การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรเปิดอ่าน
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวดคู่มือประชาชนเปิดอ่าน
     กองวัสดุบนทางเท้าและที่สาธารณะเปิดอ่าน
     การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์เปิดอ่าน
     การขอเลขที่บ้านเปิดอ่าน
     การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเปิดอ่าน
     การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปีเปิดอ่าน
     การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค)เปิดอ่าน
     การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงานเปิดอ่าน
     การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเปิดอ่าน
     การขอใบอนุญาตประกอบกิจการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเปิดอ่าน
     การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเปิดอ่าน
     การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท 2เปิดอ่าน
     การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท 1เปิดอ่าน
     การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท 2เปิดอ่าน
     การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภท 1เปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดอ่าน
     การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะเปิดอ่าน
     การแจ้งถมดินเปิดอ่าน
     การแจ้งขุดดินเปิดอ่าน
     การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34เปิดอ่าน
     การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารเปิดอ่าน
     การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33เปิดอ่าน
     การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลายเปิดอ่าน
     การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22เปิดอ่าน
     การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิเปิดอ่าน
     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21เปิดอ่าน
     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการเปิดอ่าน
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเปิดอ่าน
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาเปิดอ่าน
     การรับชำระภาษีป้ายเปิดอ่าน
ผู้บริหาร
ข้อมูลงบประมาณ
แผนการพัฒนา
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 เมษายน 2564
การให้บริการ
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านกรวด?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 819,881

พยากรณ์อากาศ


สายตรงผู้บริหาร
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067   Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.