โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
Back office
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565  ณ เทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี คณะกรรมการประกอบไปด้วย นายวิษณุเดช  เลาประโคน รองประธาน สภาเทศบาลตำบลบ้านกรวด เป็นประธานกรรมการ ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และยังมีบุคคลภายนอกได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ผู้แทนประชาคม  ร่วมเป็นกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบายทิศทางพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและเห็นชอบแนวทางติดตามและประเมินแผนพัฒนา
นายดำรงชัย เจียดประโคน (สท.ตุ้ย) สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวด นายโกสินทร์ งึมประโคน เจ้าพนักงานเทศกิจ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบ้านกรวด ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยม ให้กำลังใจ พร้อมเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลบ้านกรวด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้กักตัวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
ในวันที่ 12 เมษายน 2565 นายเทอดศักดิ์ ประจิตรานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด และจ่าเอกบุญเรือง ปุยะติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลบ้านกรวด ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมและให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชรบ.หมู่บ้าน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดตรวจและจุดคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ให้กับผู้ปฏิบัติงานตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด มอบหมายให้ จ่าเอกบุญเรือง ปุยะติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และนายอภิวัฒน์ ธิมา นักพัฒนาชุมชนฯ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกรวด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด
นายเนียม ช่างเกวียน ตัวแทนสมาชิกสภาฯ เขต 1 นายสุรชัย นิรันดร์ปกรณ์ และ นายดำรงชัย เจียดประโคน ตัวแทนสมาชิกสภา ฯ เขต 2 เทศบาลตำบลบ้านกรวด พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกรวด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท และ หมูที่ 2 หมู่ที่4 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด วันที่ 7 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านกรวดร่วมกับผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านร้วมจัดกิจกรรมพิธีประเพณี ”เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” จัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี ณ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานตำนานวิถีอีสานและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ำของท้องถิ่น ซึ่งในอดีตสันนิษฐานว่า พื้นที่อำเภอบ้านกรวด เคยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดของอาณาจักรขอมโบราณ โดยพบเตาเผาเครื่องเคลือบประมาณ ๓๐๐ กว่า เตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในวันที่ 17 กันยายน 2564 นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมร่วมกับคณะทำงานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 /2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกรวด
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านกรวด จัดเตรียมเตียงสนาม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมรองรับผู้เสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ในพื้น และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ที่จะเดินทางเข้ามาในสถานที่กักตัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกรวด
เมื่อวันที่26พฤษภาคม2564  เวลาประมาณ 08.30 น. นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรวด และจ่าเอกบุญเรือง ปุยะติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านกรวด ออกปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุไฟไหม้อาคารพานิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 62/6 หมู่ที่ 4 ต.ปราสาท ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสว่างจรรยาธรรม จุดอำเภอบ้านกรวด โดยท่านนายกเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์ ได้เป็นผู้สั่งการและควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุไฟไหมดังกล่าวจนควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จ ส่วนสาเหตุเพลิงไหมและความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย/งานเทศกิจ/เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านกรวด เข้าดำเนินการล้าง และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อทำความสะอาดในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านกรวด และบริเวณโดยรอบทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และสร้ามความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย ในตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านกรวด

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
ผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
DDDD
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.65.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,422

social network
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067
Email : saraban@bankruatcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.