ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    การเกษตรกรรม

                                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด   มีดังนี้

Ø      การเพาะปลูก  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือการทำนาเป็นหลัก  แต่มักประสบกับปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ  นอกจากการปลูกข้าวแล้ว  ยังมีการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวด้วย

Ø      การปศุสัตว์  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย  เช่น  สุกร  แต่มีเพียงส่วนน้อย  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและบริโภคในครัวเรือน  อาทิ  กระบือ  โค  เป็ด  ไก่

 

®    การพาณิชยกรรมและบริการ

Ø      สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

·        สถานีบริการน้ำมัน จำนวน     2  แห่ง

·        ตลาดสด จำนวน   1  แห่ง

·        สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำนวน     65     แห่ง

Ø      สถานประกอบการเทศพาณิชย์

·        โรงฆ่าสัตว์จำนวน    1  แห่ง

·        อาคารพาณิชย์เทศบาล  จำนวน     21  ห้อง

Ø      สถานประกอบการด้านบริการ

·        ธนาคารจำนวน    2   แห่ง

·        สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตาม พ...สาธารณสุข  จำนวน      44    แห่ง

 

®    การอุตสาหกรรม

                                การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด     ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยมีโรงสีข้าวขนาดเล็ก  จำนวน    3  โรง

 

®    การท่องเที่ยว    

                                เทศบาลตำบลบ้านกรวด  เป็นเส้นทางผ่านของบรรดานักท่องเที่ยว  เพื่อเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณเตาเผาโบราณ  ลานหินตัด  เส้นทางช่องโอบกและบริเวณเขื่อนเมฆา  โดยผ่านมาท่องเที่ยวประมาณ  2,500  คน/ปี  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล  ได้มีการปรับปรุงขุดลอกหนองทำนบพระให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกาย  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

 
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย สรรพอำไพ
ปลัดเทศบาล
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 687,250


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
172 หมู่ 3 ตำบลบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067  Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.