โครงสร้าง ทต.บ้านกรวด
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
Back office
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม
สภาพเศรษฐกิจ สังคม  

สภาพทางเศรษฐกิจ

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    การเกษตรกรรม

                                ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด   มีดังนี้

Ø      การเพาะปลูก  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือการทำนาเป็นหลัก  แต่มักประสบกับปัญหาผลผลิตราคาตกต่ำ  นอกจากการปลูกข้าวแล้ว  ยังมีการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวด้วย

Ø      การปศุสัตว์  ในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด  มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่าย  เช่น  สุกร  แต่มีเพียงส่วนน้อย  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและบริโภคในครัวเรือน  อาทิ  กระบือ  โค  เป็ด  ไก่

 

®    การพาณิชยกรรมและบริการ

Ø      สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

·        สถานีบริการน้ำมัน จำนวน     2  แห่ง

·        ตลาดสด จำนวน   1  แห่ง

·        สถานที่ประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจำนวน     65     แห่ง

Ø      สถานประกอบการเทศพาณิชย์

·        โรงฆ่าสัตว์จำนวน    1  แห่ง

·        อาคารพาณิชย์เทศบาล  จำนวน     21  ห้อง

Ø      สถานประกอบการด้านบริการ

·        ธนาคารจำนวน    2   แห่ง

·        สถานที่จำหน่ายอาหาร  ตาม พ...สาธารณสุข  จำนวน      44    แห่ง

 

®    การอุตสาหกรรม

                                การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด     ส่วนใหญ่แล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  โดยมีโรงสีข้าวขนาดเล็ก  จำนวน    3  โรง

 

®    การท่องเที่ยว    

                                เทศบาลตำบลบ้านกรวด  เป็นเส้นทางผ่านของบรรดานักท่องเที่ยว  เพื่อเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณเตาเผาโบราณ  ลานหินตัด  เส้นทางช่องโอบกและบริเวณเขื่อนเมฆา  โดยผ่านมาท่องเที่ยวประมาณ  2,500  คน/ปี  สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล  ได้มีการปรับปรุงขุดลอกหนองทำนบพระให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกาย  ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารประกอบ
ผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
DDDD
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 1 ตุลาคม 2565
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
หัวข้อหลัก
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.65.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 933,498

social network
หัวข้อหลัก

 

หัวข้อหลัก
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067
Email : saraban@bankruatcity.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.