ข้อมูลพื้นฐาน ทต.
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทศบาล
ลิงค์ต่างๆ
เว็บไซต์ในเครือข่าย

การต่อต้านการทรุจริต


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    ลักษณะที่ตั้ง

                                ลักษณะที่ตั้ง  สุขาภิบาลบ้านกรวด  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านกรวด  กิ่งอำเภอบ้านกรวด  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกาศ ณ วันที่  10  ธันวาคม  2499  โดยการยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลบ้านกรวด  และบางส่วนของตำบลปราสาท  กิ่งอำเภอบ้านกรวด  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ขึ้นเป็นสุขาภิบาล  เรียกชื่อว่า  สุขาภิบาลบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  74  ตอนที่ 4  ลงวันที่  7  มกราคม  2500  มีพื้นที่ความรับผิดชอบ  จำนวน  2.94  ตารางกิโลเมตร  และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล (ชั้น 7)  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  .. 2542  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 .  ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2542  โดยได้รับการถ่ายโอนอำนาจตาม  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .. 2542

                                เทศบาลตำบลบ้านกรวด  มีสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่  172  หมู่ที่  3  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ติดทางหลวงหมายเลข  2075  (สายบุรีรัมย์ - ละหานทราย)  ระยะห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  66  กิโลเมตร 

 

®    พื้นที่

                                จำนวนพื้นที่  เทศบาลมีพื้นที่  จำนวน      2.94    ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ    1,837.50   ไร่   คิดเป็นร้อยละ  0.50    ของพื้นที่อำเภอบ้านกรวด

 

®    อาณาเขต    

                เทศบาลมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

Ø      ทิศเหนือ         จดเขต ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์   อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

Ø      ทิศตะวันออก  จดเขต อบต. ปราสาท      อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

Ø      ทิศใต้               จดเขต ทต. ตลาดนิคมปราสาท        อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

Ø      ทิศตะวันตก     จดเขต ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์   อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

 

®    เขตการปกครอง   

เทศบาลตำบลบ้านกรวดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  ชุมชน คือ

Ø      ชุมชนหมู่ 1 ปราสาท                                              

Ø      ชุมชนปราสาททอง

Ø      ชุมชนกำนันเร็ม     

Ø      ชุมชนโคกปราสาท

Ø      ชุมชนศาลตานวง                                   

Ø      ชุมชนคุรุราษฎร์ร่วมจิต

Ø      ชุมชนพิทักษ์มวลชน                                              

Ø      ชุมชนกาญจนาภิเษก

Ø      ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง                    

Ø      ชุมชนห้วยทะมอ

โดยมีขอบเขตของเทศบาลตำบลบ้านกรวด  ดังนี้

·        ด้านเหนือ  :  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปอำเภอประโคนชัย  ตรงที่อยู่ห่างจากถนนด้านเหนือที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดไปทางทิศเหนือ  480  เมตร  และอยู่ห่างจากฟากตะวันตกของทางหลวงไปอำเภอประโคนชัย  ไปทางทิศตะวันตก  480  เมตรจากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปอำเภอประโคนชัย  ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ  1,400  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

·        ด้านตะวันออก  :  จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของทางหลวงไปอำเภอประโคนชัยไปทางทิศใต้เป็นระยะ  2,100  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  3

·        ด้านใต้  :  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 2  และหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ  1,400  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4

·        ด้านตะวันตก  :จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

ผู้บริหาร
ข้อมูลงบประมาณ
แผนการพัฒนา
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 2021 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 20 เมษายน 2564
การให้บริการ
ข้อมูล ITA
แบบสอบถาม
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านกรวด?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ลิงค์ต่างๆ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.230.173.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 819,872

พยากรณ์อากาศ


สายตรงผู้บริหาร
 
สำนักงานเทศบาลบ้านกรวด
อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067   Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.