ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรวด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  หน้าแรก     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลบ้านกรวด

**************************************************

 

®    ลักษณะที่ตั้ง

                                ลักษณะที่ตั้ง  สุขาภิบาลบ้านกรวด  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านกรวด  กิ่งอำเภอบ้านกรวด  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกาศ ณ วันที่  10  ธันวาคม  2499  โดยการยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลบ้านกรวด  และบางส่วนของตำบลปราสาท  กิ่งอำเภอบ้านกรวด  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  ขึ้นเป็นสุขาภิบาล  เรียกชื่อว่า  สุขาภิบาลบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  74  ตอนที่ 4  ลงวันที่  7  มกราคม  2500  มีพื้นที่ความรับผิดชอบ  จำนวน  2.94  ตารางกิโลเมตร  และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล (ชั้น 7)  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม 2542  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  .. 2542  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 .  ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2542  โดยได้รับการถ่ายโอนอำนาจตาม  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  .. 2542

                                เทศบาลตำบลบ้านกรวด  มีสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่  172  หมู่ที่  3  ตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ติดทางหลวงหมายเลข  2075  (สายบุรีรัมย์ - ละหานทราย)  ระยะห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ  66  กิโลเมตร 

 

®    พื้นที่

                                จำนวนพื้นที่  เทศบาลมีพื้นที่  จำนวน      2.94    ตารางกิโลเมตร    หรือประมาณ    1,837.50   ไร่   คิดเป็นร้อยละ  0.50    ของพื้นที่อำเภอบ้านกรวด

 

®    อาณาเขต    

                เทศบาลมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

Ø      ทิศเหนือ         จดเขต ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์   อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

Ø      ทิศตะวันออก  จดเขต อบต. ปราสาท      อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

Ø      ทิศใต้               จดเขต ทต. ตลาดนิคมปราสาท        อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

Ø      ทิศตะวันตก     จดเขต ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์   อำเภอบ้านกรวด    จังหวัดบุรีรัมย์

 

®    เขตการปกครอง   

เทศบาลตำบลบ้านกรวดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  ชุมชน คือ

Ø      ชุมชนหมู่ 1 ปราสาท                                              

Ø      ชุมชนปราสาททอง

Ø      ชุมชนกำนันเร็ม     

Ø      ชุมชนโคกปราสาท

Ø      ชุมชนศาลตานวง                                   

Ø      ชุมชนคุรุราษฎร์ร่วมจิต

Ø      ชุมชนพิทักษ์มวลชน                                              

Ø      ชุมชนกาญจนาภิเษก

Ø      ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง                    

Ø      ชุมชนห้วยทะมอ

โดยมีขอบเขตของเทศบาลตำบลบ้านกรวด  ดังนี้

·        ด้านเหนือ  :  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปอำเภอประโคนชัย  ตรงที่อยู่ห่างจากถนนด้านเหนือที่ว่าการอำเภอบ้านกรวดไปทางทิศเหนือ  480  เมตร  และอยู่ห่างจากฟากตะวันตกของทางหลวงไปอำเภอประโคนชัย  ไปทางทิศตะวันตก  480  เมตรจากหลักเขตที่  1  เป็นเส้นตั้งฉากกับทางหลวงไปอำเภอประโคนชัย  ไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะ  1,400  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  2

·        ด้านตะวันออก  :  จากหลักเขตที่  2  เป็นเส้นขนานกับฟากตะวันออกของทางหลวงไปอำเภอประโคนชัยไปทางทิศใต้เป็นระยะ  2,100  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  3

·        ด้านใต้  :  จากหลักเขตที่  3  เป็นเส้นตั้งฉากกับเส้นหลักเขตที่ 2  และหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะ  1,400  เมตร  ซึ่งเป็นหลักเขตที่  4

·        ด้านตะวันตก  :จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1

 

 
นายเฉลิมพล นิรันดร์ปกรณ์
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 
นายสมชัย สรรพอำไพ
ปลัดเทศบาล
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาล?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 54.224.56.126
คุณเข้าชมลำดับที่ 687,195


อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกรวด
172 หมู่ 3 ตำบลบลปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4467-9067  Fax : 0-4467-9838
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.